Metode Dakwah Dalam Islam   Dalam kehidupan bermasyarakat khususnya kehidupan umat Islam, telah diketahui bahwa dakwah mempunyai kedudukan yang amat Read More

makna sholat berjamaah Didalam hadits dikatakan bahwa pahala shalat berjamaah adalah 27 kali dibandingkan dengan shalat sendiri. banyak orang Islam Read More

Syarat ganti rugi khulu   Syarat ganti rugi khulu’ yang meliputi khulu’ dengan nafkah, hadhanah (hak asuh anak), harta dan Read More

Macam-Macam Peminangan Peminangan terdapat dua cara, yaitu: 1. Khitbah yang dilakukan secara terang-terangan artinya pihak laki-laki menyatakan niatnya untuk mengawininya Read More

Syarat Melakukan Khitbah Peminangan merupakan kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dan wanita. Peminangan bukanlah sesuatu Read More

pengertian, kehujjahan, macam-macam istishab   A. Pengertian Istishab menurut bahasa istishab bermakna mencari sesuatu yang ada hubungannya. Sedangkan menurut istilah Read More

Macam-Macam Maslahah Mursalah & Kehujjahannya   Macam-Macam Maslahah Mursalah 1. Maslahah dharuriyah (primer) Maslahah dharuriyah adalah perkara-perkara yang menjadi tempat Read More

Pengertian Maslahah Mursalah & Syaratnya Pengertian Maslahah Mursalah 1. Segi bahasa Dilihat dari segi bahasa maslahah mursalah terdiri dari kata Read More

Faktor-Faktor Penyebab Mundurnya Dinasti Umayyah Daulah Bani Umayyah Kebesaran yang dibangun oleh Daulah Bani Umayyah ternyata tidak dapat menahan kemunduran Read More