Mekanisme Pasar Islami

September 5, 2020 by Tidak ada Komentar

Mekanisme Pasar IslamiMekanisme Pasar Islami

  1. Mekanisme pasar menurut Abu Yusuf, al-Ghazaly, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun.
  2. Mekanisme pasar Islami dan intervensi harga Islami.
  3. Intervensi harga yang adil dan zalim.

               Karakteristik Ekonomi Mikro Islam:

  1. Ekonomi Islam pengaturannya bersifat ketuhanan/ilahiah
  2.  ekonomi hanya merupakan satu titik bahagian dari al-Islam secara keseluruhan (juz’un min al-Islam as-syamil).
  3.  Terkait erat dengan akhlak (murtabithun bil-akhlaq),
  4. Elastis (al-murunah), dalam pengertian mampu berkembang secara perlahan-lahan atau evolusi
  5.  Objektif (al-maudhu`iyyah)
  6.  Memiliki target sasaran/tujuan yang lebih tinggi (al-hadaf as-sami).

BAB III

PENUTUP

  1. Simpulan

Adapun kesimpulan di dalam makalah ini antara lain, Ekonomi mikro Islam menjelaskan bagaimana keputusan diambil oleh setiap unit ekonomi yang memasukkan batasan batasan syariah sebagai variable yang utama.Yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro, dimana ekonomi mikro mempelajari bagaimana perilaku tiap – tiap individu dalam setiap unit ekonomi, yang dapat berperan sebagai konsumen, pekerja, investor, pemilik tanah atau resources yang lain, ataupun perilaku dari sebuah industry